| تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 


انتقاد شدید انجمن مشاوره ایران از جای خالی رشته مشاوره در استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
دکتر معصومه اسمعیلی، رئیس انجمن مشاوره ایران گفت: درحالی ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در حال انجام است که دردفترچه این آزمون  امکان بهره مندی از فارغ التحصیلان رشته مشاوره و گرایش های متنوع آن در بعضی از عناوین شغلی فراهم نیست.
دکتر اسمعیلی ادامه داد:  در رشته استخدامی مربی امور تربیتی مدارس  و در خصوص کد رشته کارشناس امور بهزیستی، بسیار جای تعجب دارد که نامی از فارغ التحصیلان رشته مشاوره برده نشده است!
وی تصریح کرد: با  توجه به اینکه از مهمترین  وظایف انجمن ها دفاع از حقوق اعضای خود است، انجمن مشاوره ایران نیز صیانت از آینده شغلی اعضای خود را وظیفه میداند و از مسئولان سازمان اداری استخدامی و وزارت خانه های مرتبط انتظار می رود تا در خصوص بکارگیری و استفاده از ظرفیت حرفه ای فارغ التحصیلان رشته مشاوره در گرایش های مختلف بهره ی بیشتری ببرند و اجازه دهند جامعه هدف از دانش تخصصی این گروه بهره مند شود.
 دکتر معصومه اسمعیلی  با ارسال نامه هایی به رئیس سازمان بهزیستی، وزیر آموزش و پرورش و معاونت ریاست جمهوری  نسبت به عدم اعلام نیاز دانش آموختگان رشته مشاوره و گرایش‌های مرتبط با آن در لیست هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان ۱۳۹۹، اظهار تأسف کرد.

متن نامه رئیس انجمن مشاوره ایران به معاونت محترم رئیس جمهور بدین شرح است :


بسمه تعالی
جناب آقای مهندس جمشید انصاری
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
با سلام و احترام
با احترام به استحضار می رساند انجمن مشاوره ایران، انجمن علمی، تخصصی، پژوهشی و غیر انتفاعی است که در ساا ۱۳۷۵
تشکیل و در تاریخ ۲۰ / ۸ / ۱۳۷۵ به تصویب کمیسیون انجمن های علمی کشور رسید و به شماره ۹۵۵۱ ماور ۷ / ۴ / ۷۶ در اداره
ثبت کشور به ثبت رسید یکی از از وظایف اصلی انجمن ها دفاع از حقوق اعضای خود می باشد در این راستا متاسفانه خبر دار
شدیم سازمان زیر مجموعه حضرتعالی در لیست رشته هاای ماورد نیااز ساازمانهای مختلاف در دفترچاه راهنماای ثبات ناام
هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در آبان ۱۳۹۹ ، رشته مشاوره و گرایش های مرتبط را برای جابب
در موارد نامبرده در زیر منظور نکرده است این جای بسی تاثر و تعجب دارد رشته مشاوره و گرایش های آن که قرابات بسایار
بالایی با امور ذکر شده دارد و دانشجویان این رشته دروس نظری و عملی زیادی را در این زمیناه هاا مای گبرانناد در لیسات
جبب محجور بمانند. خواهشمند است با توجه به محدودیت زمانی جهت ثبت ناام در آزماون دساتور صادور و انتشاار نساخه
اصلاحیه به انضمام رشته مشاوره و حتی با اولویت فارغ التحصیلان مشاوره جهت جبب صادر فرمایید .
۱ رشته مشاوره و تمام گرایشهای ان برای جبب به عنوان مربی امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش صفحه ۲۴۳ دفترچه
۲ رشته مشاوره توانبخشی برای جبب به عنوان کارشناس امور توانبخشی در سازمان بهزیستی صفحه ۳۵۷ دفترچه
۳ مشاوره و راهنمایی و گرایش های آن برای جابب باه عناوان کارشاناس اماور بهزیساتی،امور بهزیساتی - ۱ ، ۲ در ساازمان
بهزیستی صفحات : ۳۴۸،۳۵۱،۳۵۴ دفترچه
۴ گرایش مشاوره شغلی برای جبب به عنوان کارشناس مطالعاات اجتمااعی و اقتصاادی - ۱ ( در وزارت کشاور ، فرماناداری و..
صفحه ۴۸۸ دفترچه
من الله توفیق
دکتر معصومه اسمعیلی
کلیدواژه ها: شرایط استخدام مشاور مدرسه | استخدام اموزش پرورش99 | استخدام99 | استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹ | استخدام آموزش و پرورش 99 |


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association

Designed & Developed by : Yektaweb