پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# 2- آیا با یکبار پرداخت حق عضویت برای همیشه عضو انجمن میشویم؟
اولین باری که هزینه پرداخت می شود و کارت عضویت برای شما صادر می شود  مبلغ پرداخت حق عضویت شما برای یک سال اعتبار دارد.
طبق تاریخ خاتمه عضویت روی کارت و بعد از اتمام تاریخ عضویت با پرداخت حق عضویت کارت جدید با  تاریخ انقضای جدید در پنل شخصی شما
قرار می گیرد
 در صورتی که چند سال از زمان خاتمه عضویت شما گذشته است باید مبلغ حق عضویت را بابت سالهایی که پرداخت نشده، پرداخت نمایید و ت
قاضای صدور کارت جدید داشته باشید
.

۱۳۹۸/۱۲/۲۵ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید