راهنمای نویسندگان

نشریه‌‌ی علمی- پژوهشی پژوهش های مشاوره پذیرای مقالاتی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مدرسه، شغلی و توانبخشی و سایر حوزه های مربوط به مشاوره  است و وابسته به انجمن مشاوره ایران می باشد. این نشریه پذیرای مقاله‌های پژوهشی اصیل، مروری و گزارش موردی، و نیز مقاله‌های کوتاه علمی و نامه به سردبیر است. کلیه مقاله‌ها توسط داوران نشریه ارزیابی شود و در صورت نداشتن مشکل عمده، نتیجه‌های ارزیابی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال نماید. نسخه جدید دوباره توسط داوران و شورای نویسندگان نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد.

 
شرایط نگارش مقاله
مقاله‌های اصیل (original)
1- مقاله باید شامل عنوان، نویسندگان، چکیده، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
2- در متن چکیده بایستی  هدف، روش‌، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده و از 250 کلمه تجاوز نکند. در پایان چکیده بایستی واژه های کلیدی (دست‌کم سه واژه) ذکر شود.
3- مقدمه شامل مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، معرفی متغیرها ، رابطه بین متغیرها و استدلال های مربوط به مسئله، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه‌های یا سوال های  مورد بررسی باشد.
4- روش به‌گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند. با توجه به نوع مقاله، قسمت روش بایستی شامل اطلاعاتی در مورد  جامعه، نمونه و روش نمونه گیری(روش انتخاب نمونه ها به طور عملیاتی توصیف شود)، معیار تعیین حجم نمونه، معیارهای ورود و خروج نمونه گیری، ابزار پژوهش، شیوه احرای پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها، و شرح مختصر شیوه  مداخله (در پژوهش های مداخله ای) باشد. اصول اخلاقی رعایت شده در پژوهش ذکر گردد
5- یافته‌ها به شیوه‌ای ارائه شوند که امکان تحلیل توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. هم‌چنین، از کمترین تعداد لازم جدول، شکل‌ و نمودار استفاده شود.یافته ها شامل توصیف متغیر ها ی مهم ، و گزارش تحلیل استنباطی باشد.در پژوهش های کیفی متغیرها ی، و یافته ها به روشنی بیان شوند
6- در قسمت بحث و نتیجه گیری به ازای هر فرضیه یک پاراگراف که شامل نتایج  مربوط به فرضیه، مقایسه نتایج با پژهش ها یا نظریه های مرتبط، تحلیل و استدلال راجع به چرایی هماهنگی و یا ناهماهنگی با یافته های قبلی، و به طور کلی استدلال در باره نتایج بدست آمده. پیشنهادها و محدودیت های پژوهش پرداخته شود.
7- سپاسگزاری (در صورت تمایل) شامل تشکر از افراد مورد نظر نویسنده و ذکر نام سازمان‌(های) حمایت‌کننده یا تأمین‌کننده مالی پژوهش باشد.
8- تمامی اصطلاحات تخصصی و اسامی انگلیسی بایستی زیرنویس شوند (سایز فونت زیرنویس ها 9 می باشد). در زیرنویس نام های انگلیسی، بایستی به حرف اول نام کوچک نیز اشاره شود. برای مثال:
Johnson, H., & Roberts, T.
9- منابع در متن و پایان مقاله مطابق با الگوی APA تنظیم شود.
نمونه ارجاع برای کتاب:
کتاب تألیفی: ثنایی، ب. (1379). مقیاس سنجش خانواده و ازدواج. چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.
کتاب ترجمه: فیست، ج.،  فیست، گ.  (2009). نظریه های شخصیت. ترجمه یحی سیدمحمدی (1389). تهران: انتشارات روان.
کتاب کامل:
Bergmann, M. S., & Jucovy, M. (1982). Generations of the Holocaust. New York: Basic.
یک فصل از کتاب:
Aleksandrowicz, D.R. (1973). Children of concentration camp survivors. In E. J. Anthony, & C. Koupernick (Eds.), The child and his family (pp. 385–392). New York: Wiley.
  نمونه ارجاع برای مجله:
احمدی، خ.، رشادت جو، م.، کرمی، غ.ر.، انیسی، ج. (1389). میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی.  مجله طب نظامی، 12 (3)، 159-153.
 Beckham, J. C., Braxton, L. E., Kudler, H. S., Feldman, M. E., Lytle, B. L., & Palmer, S. (1997). Minnesota Multiphasic Personality Inventory profiles of Vietnam combat veterans with posttraumatic stress disorder and their children. Journal of Clinical Psychology, 53, 847–852.
 * در ارجاع پایانی منابع، در صورتی که نام نویسندگان تا پنج نفر باشد، بایستی به نام تمامی آن ها اشاره شود و در صورتی که نویسندگان بیش از 5 نفر باشد از نام نویسنده اول و واژه «همکاران» (et al) استفاده شود.

 نمونه  ارجاع داخل متن: 

کارل راجرز  هر شخصی را دارای گرایش فطری به شکوفاکردن استعداد منحصر¬به¬فرد خود می¬داند و به خودشکوفایی به عنوان یک نیروی رشد و بخشی از طبیعت ژنتیکی انسان می¬نگرد و رشد نهایی را در "انسان کامل" می¬داند (لاندین ،ترجمه سید محمدی، 1386). مزلو (1971) در طبقه¬بندی نیازهای انسان، خودشکوفایی را در راس نیازها قرار می¬دهد و معتقد است کمتر از یک درصد افراد به این سطح دست می¬یابند. او افراد خودشکوفا را رشد یافته¬ترین و انسان¬ترین نمونه¬های بشر می¬داند (مزلو، 1971).
توجه فرمایید تمام اسامی و اصطلاحات لاتین نیاز به زیرنویس دارند حتی اسامی بسیار مشهور و منابع ترجمه شده نحوه ارجاع دهی ان مطابق نمونه صورت گیرد.
مقاله‌های مروری (review)
1- تنها مقاله‌ای پذیرفته می‌شود که نویسنده آن در زمینه مربوطه صاحب‌نظر بوده، در فهرست منابع به مقاله‌های خود اشاره کرده باشد.
2- اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله‌های پژوهشی است.
گزارش‌های موردی
    شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد و از 2000 کلمه تجاوز نکند.
نامه به سردبیر
   نامه می‌تواند به‌صورت ارایه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود. نقد مقاله برای نویسنده مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.

 
شرایط ارسال مقاله
1- مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به این مجله انتقال می‌‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها ‌تنها با اجازه نشریه قابل انجام است.
2- مقاله در نرم‌افزارword (2003)  با فونت B Zar و سایز 12، فاصله بین خصوط  15. 1، روی قطع A4، با حاشیه 5/2 سانتی‌متر از هر چهار طرف و به‌صورت یک ستونی تایپ شود (Normal Margin). شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها همراه با زیرنویس تهیه شوند و در متن مقاله به همه آنها اشاره شود. تیترهای اصلی مقاله بایستی با فونت B Zar  بولد سایز 12 و تیترهای فرعی سایز 11 نوشته شوند. عنوان شکل ها و جدول ها بایستی با فونت  B Zar بولد سایز 11 نوشته شوند و متن جداول با سایز 11 بدون بولد نوشته شوند (فاصله بین خطوط در جدول ها ومنابع بایستی 1 سانتی متر باشد).
فرمت افلیکیشن 
نویسنده مسئول در پرانتز 1-(نویسنده مسئول)، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، گروه....، دانشکده....، دانشگاه.....، شهر......، کشور..... سازمان وابسته، ، آدرس پست الکترونیک.
 همچنین د رمورد سایر همکاران مقاله فرمت بالا رعایت شود: مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، گروه....، دانشکده....، دانشگاه.....، شهر......، کشور..... سازمان وابسته، ، آدرس پست الکترونیک
 توجه داشته باشید در چکیده لاتین هم دقیقا این فرمت افلیکیشن رعایت شود 

( فونت B Zar  سایز 12). عنوان مقاله با فونت فونت B Titr  سایز 14 نوشته شود. فونت منابع فارسی B Zar  سایز 11 و منابع انگلیسی Times New Roman  سایز 11نوشته شود. (منابع باید به صورت Heading  با فاصله یک سانتی متر تایپ شوند).
(شروع پاراگراف های متن مقاله، به غیر از پاراگراف هایی که بلافاصله در زیر تیترهای اصلی می آیند، بایستی به صورتLine First با فاصله یک سانتی متر نوشته شوند).

چکیده بایستی شامل تیترهای فرعی هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری باشد. این تیترهای فرعی هم بایستی با قلم سایز 11 بولد نوشته شوند توجه شود که تمام موارد ذکر شده مربوط به چکیده در چکیده لاتین هم باید رعایت شود چکیده لاتین دقیقا مطابق چکیده فارسی باشد و همان فرمت افلیکیشن فارسی د رچکیده لاتین هم  رعایت شود توجه داشته باشید که تعداد کلمات چکیده حداکثر 250 کلمه میتواند باشد . .
لطفا به موارد زیر دقت نمایید :
مسولیت نوشتن اسامی ،سمت و ایمیل  نویسندگان مقاله با نویسنده مسئول است  و درصورتیکه آدرس ایمیل ویا سمت افراد ذکر نشده ویا صحیح نباشد نشریه مسئولیتی قبول نمیکند. مسولیت بارگذاری نام مولفین در سامانه با نویسنده مسئول است و توجه داشته باشید که مقاله با توجه به آنچه در سامانه بارگذاری شده نمایه میشود .
  در مقالات مستخرج از پایان نامه حتما ذکرشود که مقاله مستخرج از پایان نامه است  و در مقطع ارشد با 3 نویسنده ، در پایان نامه های دکتری با  4 نویسنده چاپ میشود.
نویسنده مسئول در مقالات مستخرج از پایان نامه و یا مرتبط با کلاس درسی لزوما استاد راهنما خواهد بود

3- تعداد صفحات مقاله نبایستی بیشتر از 20 صفحه باشد.
4- ارسال مقاله فقط از طریق online submission پذیرفته می‌شود.

5- آدرس پایگاه الکترونیکی مجله   www.irancounseling.ir/journalاست که ارسال‌کننده مقاله با ثبت‌نام در پایگاه، با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت مجله شده و با کلیک روی «راهنمای ارسال مقاله» از طریق منوی ارسال الکترونیکی مقاله، آن را submit می‌کند. نکته مهم این‌که در قسمت «فایل جدید مقاله» باید مقاله با نام نویسنده (نویسندگان) و در قسمت «فایل بدون نام نویسنده»، حتماً فایل مقاله که در چکیده فارسی و انگلیسی آن نام نویسنده (نویسندگان) و همه اطلاعات مربوط به آنها حذف شده، فراگذاری شود.
6-  فرم تعهدنامه تکمیل و بعد از امضای همه نویسندگان، از طریق سایت به آدرس ایمیل مجله، ارسال شود.
  مجله پژوهش های مشاوره در پذیرش یا رد، انجام اصلاحات و یا ویرایش مقاله‌ها آزاد است.


دفعات مشاهده: 21180 بار   |   دفعات چاپ: 889 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Counseling Research