اساسنامه

اساسنامه انجمن مشاوره ایران
فصل اول :
کلیات ماده 1:
نام انجمن: «انجمن مشاوره ایران» است، و آن انجمنی است علمی، تخصصی، پژوهشی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه «انجمن» نامیده می شود.
ماده 2:
محل انجمن: محل فعلی انجمن شهر تهران است.
ماده 3:
تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.
ماده 4:
اهداف انجمن
1-4. دادن آگاهی های دقیق و درست در مورد خدمات و فعالیت های راهنمایی و مشاوره به افراد جامعه.
2-4. تبیین و تعیین ویژگیهای راهنمایان و مشاوران و مسؤولین 3-4. برقراری ارتباط حرفه ای، تخصصی و علمی بین اشخاص، مؤسسات، مراکز و انجمنهایی که به نحوی با خدمات راهنمایی و مشاوره در سطح ملی و بین المللی سروکار دارند.
4-4. تبیین سیاست ها و خط مشی های اساسی مربوط به برنامه ریزی و اجرای خدمات تخصصی راهنمایی و مشاوره در کشور.
5-4. تهیه و تدوین و پیشنهاد و تلاش برای به تصویب رساندن قوانینی که مقوّم مشاوره، مشاوران و حافظ مصالح کلیه مراجعان و کسانی باشد که از خدمات مشاوره ای برخوردار می شوند.
6-4. تلاش و اهتمام برای پیشبرد برنامه های صحیح پژوهشی، آموزشی و بازآموزی مشاوران.
ماده 5:
وظایف انجمن
1-5. ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و تربیت مشاور.
2-5. اظهارنظر علمی و تخصصی دربارۂ برنامه های تربیت مشاور.
3-5. ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی مشاوره به منظور تعیین معیارهای متخصص بودن مشاور آموزش دیده و ترغیب و تشویق مشاوران ذی صلاح و ممتاز با اعطای برگ تقدیر انجمن مشاوره به آنان.
4-5. تدوین نظام نامۂ عملکرد اخلاقی مشاوران.
5-5. برگزاری سمینارها،کنفرانس ها، سمپوزیوم ها، و گردهمایی های سالانه به منظور بهبود، توسعه، و پیشبرد کیفیت عرضهخدمات مشاوره ای.
6-5. انتشار کتب و نشریات تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی مشاوران و بهبود کیفیت خدمات مشاوره ای.
7-5. تأسیس و راه اندازی بخشها یا گروههای تخصصی مربوط به انواع فعالیتهای مشاوره ای و همچنین ایجاد شعب انجمن در استانهای مختلف کشور. 8-5. ترغیب و تشویق مشاوران ذی صلاح و ممتاز با اعطای برگ تقدیر (( انجمن مشاوره)) به آنان.

فصل دوم:
عضویت
ماده 6:
انواع عضویت اشخاص و مؤسساتی که دارای شرایط زیر باشند می توانند با «تصویب هیأت مدیره» به یکی از انواع عضویت نامبرده در ذیل در آیند.
1-6. عضویت پیوسته: کلیه اشخاصی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشتۂ «مشاوره»، و سایر تخصصها و گرایشهای فعلی و آتی آن مانند مشاوره و راهنمایی، مشاورۂ تحصیلی (از ابتدایی تا دانشگاه)، مشاورۂ شغلی و استخدامی، مشاورۂ خانواده و ازدواج، مشاورۂ توانبخشی، مشاورۂ سالمندان، مشاورۂ معتادان، مشاورۂ بهداشت روانی، روان شناسی مشاوره و ... باشند؛ به علاوه دارندگان درجۂ کارشناسی ارشددر رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی و آموزش افراد استثنایی، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند. اعضای پیوسته دارای حق رأی بوده و اعضای اصلی انجمن محسوب می شوند.
2-6.عضویت وابسته: کلیه فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشاوره، روان شناسی، علوم تربیتی، مددکاری اجتماعی، روان سنجی، مردم شناسی، پیراپشکی و پزشکی از جمله کاردرمانی، گفتاردرمانی، بهداشت حرفه ای، و پرستاری بالینی می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند. تبصره: در مورد افرادی که مدرک تحصیلی و تجربیات آنان طوری نیست که بتوان عضویت پیوسته یا وابسته آنان را مشخص کرد، تصمیم گیری با هیأت مدیره است.
3-6.عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته های نامبرده در بند 1-6 و دانشجویان دورۂ کارشناسی رشته های مختلف مشاوره می توانند به عضویت دانشجویی انجمن در آیند. حداکثر مدت عضویت دانشجویی سه سال است. اعضای دانشجویی از امتیازات مورد تأیید انجمن استفاده خواهند کرد.
4-6.عضویت افتخاری: دانشمندان و صاحبنظرانی که در مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و یا کسانی که با کمکهای معنوی، مادی و یا پرورشی خود در پیشبرد هدفهای انجمن مؤثر باشند می توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن درآیند. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف اند.
5-6. اعضای مؤسساتی (حقوقی): سازمانها و مراکزی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط به مشاوره و یا عرضه خدمات مشاوره ای فعالیت دارند، می توانند به عضویت مؤسساتی انجمن درآیند.
6-6. عضویت انجمن با استعفای عضو یا عدم پرداخت حق عضویت خاتمه می یابد.
ماده 7:
شرایط عضویت
1-7. داشتن مدرک تحصیلی لازم با توجه به نوع عضویت
2-7. پذیرفتن مفاد اساسنامه انجمن
3-7. دارا بودن اهلیت قانونی برای عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای
4-7. هریک از اعضا سالانه مبلغ معینی به عنوان حق عضویت به انجمن می پردازند. پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
فصل سوم:
ارکان انجمن
ماده 8:
ارکان انجمن عبارتند از: (1) مجمع عمومی، (2) هیٲ ت مدیره، (3) بازرسان
ماده 9:
«مجمع عمومی» بالاترین مرجع تصمیم گیری است که از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.
ماده 10:
مجمع عمومی حداقل سالی یکبار قبل از آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (شهریور ماه) با دعوت کتبی از اعضای پیوسته و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تشکیل جلسه می دهد و هزینه های آن از منابع مالی انجمن تٲمین می گردد.
ماده 11:
جلسات فوق العاده مجمع عمومی در مواقع ضروری می تواند بنا به پیشنهاد هیٲت مدیره و یا در صورت تقاضای کتبی اکثریت مطلق اعضای پیوسته تشکیل می گردد.
ماده 12:
جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با رٲی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره: چنانچه تعداد اعضای حاضر در دعوت بار اوّل به حد نصاب نرسد، جلسه با دعوت مجدد اعضای پیوسته انجمن به فاصله سه هفته تشکیل خواهد شد و این جلسه با هر تعداد رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن با نصف به اضافۂ یک نفر از حاضرین معتبر است.
ماده 13:
وظایف و اختیارات «مجمع عمومی»
1-13. برسی و تصویب اساسنامه انجمن و اصلاح آن.
2-13. انتخاب هیٲت مدیره و بازرسان.
3-13. بررسی و تصویب برنامه ها و خط مشی های انجمن.
4-13. استماع و رسیدگی به گزارش عملکرد سالانه هیٲت مدیره و بررسی و تصویب آن.
5-13. بررسی و تصویب پیشنهادهای هیٲت مدیره.
6-13.تعیین میزان حق عضویت سالانه، تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
7-13. بحث و بررسی و تصمیم گیری درباره عزل هیٲت مدیره و یا انحلال انجمن.
8-13. مجمع عمومی توسط یک هیأت رئیسه، یک منشی، و دو ناظر اداره می شود.
ماده 14:
هیٲت مدیره انجمن
1-14 . هیٲت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که یک نفر از آنها رئیس قبلی انجمن و 6 نفر دیگر توسط مجمع عمومی از بین اعضای واجد شرایط برای مدت دو سال با رای مخفی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها در دوره های بعد بلامانع است.
2-14. پنج نفر از اعضای اصلی و علی البدل هیٲت مدیره باید دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های مشاوره و روانشناسی بالینی و دو نفر دیگر از بین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره و یا روانشناسی بالینی باشند.
3-14. اعضای هیٲت مدیره پس از انتخاب، حداکثر ظرف یک ماه اوّلین جلسه خود را تشکیل می دهند و از بین خود رئیس، نایب رئیس، و خزانه دار انجمن را انتخاب می کنند.
4- 14. رئیس هیٲت مدیره که ریاست انجمن را نیز بر عهده دارد باید دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته مشاوره باشد و می تواند حداکثر دو دوره برای این سمت برگزیده شود.
5-14. چنانچه به هر دلیل عضوی از اعضای هیٲت مدیره از عضویت آن خارج گردد عضو علی البدل جانشین او خواهد شد.
6-14. جلسات هیٲت مدیره حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می گرددو با حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا و با حضور رئیس و یا نایب رئیس انجمن، رسمیت یافته و تصمیمات متحده با حداقل 4 رٲی موافق معتبر خواهد بود. تبصره: علاوه بر جلسات عادی بر حسب ضرورت و با دعوت قبلی رئیس انجمن جلسات فوق العاده هیأت مدیره تشکیل می شود.
7-14. در صورتی که هر یک از اعضای هیٲت مدیره سه جلسه متوالی بدون عذر موجه و اطلاع قبلی غیبت نماید از عضویت در هیٲت مدیره معاف خواهد شد. تشخیص موجه بودن غیبت با رٲی اکثریت اعضای هیٲت مدیره است.
8-14. خدمت اعضای هیٲت مدیره در انجمن افتخاری است.
ماده 15:
وظایف هیٲت مدیره هیٲت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن ب شرح زیر است:
1-15. اجرای کلیه تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی.
2-15. تهیه طرحها و آیین نامه های لازم در زمینه اهداف و وظایف انجمن و ارائه آنها به مجمع عمومی.
3-15. تهیه و گزارش عملکرد سالانه انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
4-15. تٲسیس بخش های مختلف علمی و یا گروههای تخصصی مشاوره انجمن.
5-15. برنامه ریزی برای توسعه شعب انجمن در سراسر کشور.
6-15. بررسی صلاحیت متقاضیان عرضۂ خدمات مشاوره ای در کشور و صدور مجوز و نظارت بر کار آنها.
7-15. پیش بینی تشکیلات ضروری برای انجام امور مالی و اداری و حقوقی انجمن.
8-15. اداره امور انجمن جز در مواردی که به موجب مفاد این اساسنامه مستثنی شده است، در صلاحیت مجمع عمومی است.
9- 15. قراردادن کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در دسترس بازرسان و مراجع قضایی در مواقع ضروری.
10-15. تهیه آرم و مهر انجمن.
11-15. بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست انجمن یا مؤسساتی که مایل به پیوستن به انجمن هستند.
12-15. برگزاری جلسات مجمع عمومی مضوع ماده 10 این اساسنامه.
13-15.مصوبات هیٲت مدیره با امضای رئیس هیٲت مدیره و مهر انجمن معتبر است.
ماده 16:
بازرسان
1-16. بازرسان سه نفر هستند که دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل از طرف مجمع عمومی از بین اعضای پیوسته به شرط داشتن سه سال سابقه کار در مشاوره برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره 1: بازرسان نمی توانند نمی توانند عضو علی البدل هیٲت مدیره باشند.
تبصره 2: خدمت بازرسان افتخاری است.
2-16. انتخاب بازرسان با رٲی مخفی و با اکثریت مطلق دو سوم آرای مجمع عمومی انجام می گیرد و در صورت حاصل نشدن اکثریت مطلق در دور اول، در دور دوّم با کسب رٲی اکثریت نسبی (نصف به اضافه یک) آرای مجمع عمومی انتخای می شوند.
3-16. وظایف بازرسان الف. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی. ب. مطالعه و بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیٲت مدیره و طرح آن در مجمع عمومی. ج. بررسی تخلفات و گزارش آن به هیٲت مدیره و یا مجمع عمومی بر حسب مورد.
فصل چهارم:
بودجه و امور مالی
ماده 17:
بودجه انجمن از طریق جمع آوری حق عضویت و هدایایی که از طرف افراد حقیقی و حقوقی در اختیار انجمن قرار می گیرد، تٲمین می شود.
1-17. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای رئیس هیٲت مدیره و خزانه دار و مهرانجمن معتبر است.
2-17. پرداخت کلیه هزینه ها و مخارج با امضای خزانه دار و رئیس انجمن معتبر است.
3-17. سال مالی انجمن از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
4-17. بودجه انجمن به حساب مخصوصی به نام انجمن مشاوره ایران در یکی از بانکهای کشور جمهوری اسلامی ایران واریز و نگهداری می شود.
5-17. کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر قانونی انجمن ثبت می شود و در موارد لزوم این دفاتر در اختیار بازرسان و مراجع قضائی قرار می گیرد.
ماده 18:
در صورتی که تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود و یا بنا به عللی انجمن منحل گردد کلیه داراییهای انجمن اعم از منقول و غیر منقول، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها برای توسعه امر راهنمایی و مشاوره در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می گیرد.
ماده 19:
مسؤولین امور مالی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه برنامه ریزی امور مالی و مدیریت مالی به هیأت مدیره ارائه دهند.
ماده 20: کلیه مدارک رسمی انجمن، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس انجمن و یا نایب رئیس و با مهر انجمن صورت می گیرد.
ماده 21: این اساسنامه در 21 ماده به تصویب رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association

Designed & Developed by : Yektaweb