اساسنامه

 

اساسنامه انجمن مشاوره ایران

فصل اول – کلیات و اهداف
     ماده ۱: به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء علمی دانش مشاوره و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ مشاوره  ، انجمن ایرانی علمی، مشاوره که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
     ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
     ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران  است  و شعب آن پس از تصویب هیات مدیره انجمن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
آدرس انجمن استان تهران -منطقه ۱۵-شهرستان تهران-بخش مرکزی شهرتهران-محله بهجت آباد -خیابان پزشک-خیابان شهید عضدی -پلاک ۷۶-طبقه دوم کدپستی:۱۵۹۷۶۳۳۱۴۵واقع است.
     تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند مشروط بر آنکه موضوع به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسانده و مورد تائید قرارگیرد.
     ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
 
فصل دوم – وظایف و فعالیتها:
     ماده ۵: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی  در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
                   با علم مشاوره سر و کار دارند.
 ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح‌ها و
                    برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
 ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
۵-۵-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.
۷-۵   ارائه آگاهی های دقیق و صحیح در مورد خدمات و فعالیت های راهنمایی و مشاوره به افراد جامعه.
۸  -۵-  تبیین و تعیین ویژگی های راهنمایان و مشاوران و مسؤولین و ارائه تاییدیه صلاحیت به مشاورین مورد تایید
۹ -۵- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و تربیت مشاور
۱۰-۵- اظهارنظر علمی و تخصصی درباره برنامه های تربیت مشاور
۱۱-۵- ترغیب و تشویق مشاوران ذی صلاح و ممتاز با اعطای برگ تقدیر به آنان
۱۲-۵-  تدوین نظام نامه عملکرد اخلاقی مشاوران
 ۱۳-۵- تبیین سیاست ها و خط مشی های اساسی مربوط به برنامه ریزی و اجرای خدمات تخصصی راهنمایی و مشاوره در کشور
 
 
فصل سوم – انواع و شرایط عضویت
 ۱ -۶-عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مشاوره وتمام گرایشهای آن ، روانشناسی و  تمام گرایشهای ان و علوم تربیتی می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند. اعضای پیوسته دارای حق رأی بوده و اعضای اصلی انجمن محسوب می شوند.
۲-۶- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های بند ۱- ۶ باشند.و دانشجوی مقطع  کارشناسی ارشد و یا بالاتر و یا فارغ التحصیل بالاتر از کارشناسی در رشته های مطالعات زنان ، ،مددکاری اجتماعی و اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۳ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل هستند، می‌توانند به‌عضویت وابسته انجمن درآیند.
 
۳-۶- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته‌های مشاوره  و روانشناسی و تمام گرایشهای انها به تحصیل اشتغال دارند.
 
تبصره: در مورد افرادی که مدرک تحصیلی و تجربیات آنان طوری نیست که بتوان عضویت پیوسته یا وابسته آنان را مشخص کرد، تصمیم گیری با هیأت مدیره است
 
۴-۶- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی  آنان در زمینه‌های مشاوره  حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
۵-۶- عضویت حقوقی
کلیه سازمانها و اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و اجرایی مرتبط، فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
 
    ماده ۷: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق   
    عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 
     ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
۳-۸- عدم رعایت  اصول اخلاقی و حرفه ای بنابر تشخیص هیات مدیره  
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.
فصل چهارم – ارکان انجمن
     ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی        ب: هیئت مدیره       ج: بازرس    
 
الف: مجمع عمومی
     ماده ۱۰ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
۲-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
۳-۱۰- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست و حداکثر چهل روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی  یا دعوتنامه الکترونیکی و یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.
تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
 
     ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب – مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره ۳: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره ۴: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
پ– هیات مدیره
     ماده ۱۲: هیات مدیره انجمن مرکب از۷ عضو اصلی و۲ عضو علی‌البدل است. که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
 ۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش ازدو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.
۲-۱۲- حداکثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از  ۴/۳  آرا حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.
۳-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
۴-۱۲- هیات مدیره می بایستی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود و انتخاب یک رئیس هیات مدیره، یک نائب رئیس، یک خزانه دار از بین اعضای خود اقدام ‌نماید.
۵-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن معتبر است.
۶-۱۲- هیات مدیره موظف است برحسب نیاز حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه کتبی یااطلاع رسانی از طریق تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
۷-۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۸-۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.
۹-۱۲- حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
۱۰-۱۲- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
۱۱-۱۲- حضور بازرس (بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
 
     ماده ۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی و صدور مجوز  تاسیس شعب انجمن،طرح و تصویب آیین نامه شعب تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- هیات مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمکهای مالی
۱۰-۱۳- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۲-۱۳-   بررسی صلاحیت متقاضیان عرضه خدمات مشاوره ای در کشور و صدور مجوز و نظارت بر کار آنها.
۱۳-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۴-۱۳-    تهیه آرم ، مهر وسربرگ انجمن واصلاح ویا تغییر آن
۱۵-۱۳- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی مطابق با  تاریخ انتشار روزنامه رسمی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره۱: هیات مدیره و بازرس پیشین تا تایید هیات مدیره و بازرس جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
تبصره ۲:تمام مسیولیتهای هیات مدیره ،ریئس و خزانه دار قبلی بعد از صدور حکم از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیات مدیره ،ریئس و خزانه دار جدید منتقل می­شود
 
 
ج – بازرس (بازرسان)
     ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی دو نفر را به‌عنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.
            تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
     ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
            ۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
            ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
            ۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
            تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.
 
ماده ۱۶: وظایف دبیراجرایی انجمن به قرار زیر است:
۱-۱۶- اداره امور جاری دبیرخانۀ
۲-۱۶-جمع آوری صورتجلسات و پی گیری تصمیمات متخذه
۳-۱۶-انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره
تبصره :حق الزحمه و پاداش دبیراجرایی انجمن  طبق نظر هیات مدیره به صورت  سالانه  تعیین می­شود.
ماده ۱۷:  وظایف خزانه دار به شرح زیر است:
۱-۱۷ - رسیدگی به امور مالی  انجمن
۲-۱۷-تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و ارائه ترازنامه و گزارش مالی به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
ماده ۱۸: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.
 1. گروههای تخصصی (شامل کمیته  خانواده –کمیته  مدرسه و راهنمایی –کمیته شغلی – کمیته توانبخشی و مداخله د ربحران)
 2. کمیته آموزش و پژوهش
 3. کمیته انتشارات
 4. کمیته آمار و اطلاعات
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی و امور بین ­الملل
 1. کمیته گردهمایی‌های علمی
۱-۱۸- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.
 
فصل پنجم – بودجه و مواد متفرقه
     ماده ۱۹: منابع مالی انجمن عبارتند از:
            ۱-۱۹- حق عضویت‌ اعضا
            ۲-۱۹- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی
            ۳-۱۹- دریافت هدایا و کمکها
            ۴-۱۹- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهدشد.
 
     ماده ۲۰: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
 
     ماده ۲۱: کلیه وجوه انجمن توسط هیات مدیره در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
تبصره : انتخاب نوع بانک با توجه  به مصالح انجمن  بر عهده هیات مدیره وقت میباشد .
     ماده ۲۲: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.
 
     ماده ۲۳: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
 
     ماده ۲۴: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
     ماده ۲۵: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به  نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
     ماده ۲۶: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،تبرعا به یکی از انجمن های علمی کشور واگذار کند.
     ماده ۲۷: این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، ۲۷ ماده، ۶۲ زیرماده و ۲۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۴مهر ۱۳۹۸ هجری خورشیدی به تصویب هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده  اعضای پیوسته انجمن مشاوره ایران رسید.
 
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association