ساختار ،آیین نامه

تصویب ساختار انجمن مشاوره ایران
 چارت سازمانی و تشکیلاتی انجمن مشاوره ایران بعد از پاره ای مباحث که جلسات گذشته‌ انجمن مطرح شده بود، بالاخره در بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن در تاریخ 31/3/1378 به تصویب رسید. حاضران در این جلسه عبارت بودند از: دکتر سید احمد احمدی، دکتر باقر ثنائی ذاکر، آقای سید مهدی حسینی بیرجندی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر شکوه نوابی نژاد، و دکتر رحمت الله نورانی پور. اولین جلسه هیأت مؤسس در تاریخ 13/12/1375 جهت انتخاب اولین هیأت مدیره‏‎ْ منتخب هیأت مؤسس انجمن برگزار گردید. در این جلسه 7 نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند. اسامی اعضای اصلی از این قرار است: دکتر سید احمد احمدی، دکتر باقر ثنائی ذاکر، دکتر سیمین حسینیان، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر یوسفعلی عطاری، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر رحمت الله نورانی پور. اسامی اعضای علی البدل از این قرار است: ‌دکتر بهروز بیرشک، دکتر غلامرضا ناصری.


 آیننامه « گروههای تخصصی»
1. تعریف:
گروههای تخصصی بخشی از «انجمن مشاوره ایران» هستند که از تعدادی افراد متخصص در رشته مشاوره در زمینه مشخص به منظور تحقق هدفهای «انجمن مشاوره ایران» تشکیل می شوند. در حال حاضر گروههای تخصصی انجمن عبارتند از گروههای (1) «مشاوره تحصیلی و مدرسه», (2) «مشاوره زناشویی و خانواده», (3)‌ «مشاوره شغلی», (4) «مشاوره سازگاری», (5) «مشاوره توانبخشی», (6) مشاوره سازمانی», و (7) «آزمونها در مشاوره».

 2. هدفها:
هر گروه تخصصی در جهت رشد و توسعه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در زمینه تخصصهای مربوط در راستای گسترش و نیل به هدفهای علمی و تخصصی انجمن مشاوره ایران تلاش می کند.
کمیته های تخصصی انجمن مشاوره ایران : 1- کمیته تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده رئیس: دکتر شکوه نوابی نژاد- دبیر : محمد حسن آسایش 2-کمینه تخصصی بین الملل رئیس :دکتر سیده خدیجه آرین - دبیر:دکتر فروغ جعفری 3-کمیته تخصصی دانشجویی: رئیس :دکتر معصومه اسماعیلی - دبیر :داوود نوده ئی 4-کمیته تخصصی مشاور مدرسه : رئیس :عزت الله فولادی - دبیر: محسن محمدی 5-کمیته تخصصی مشاوره شغلی: رئیس: دکتر سیمین حسینیان- دبیر :دکتر کترین فکری 6-کمیته تخصصی مشاوره نو توانی: رئیس:دکتر رحمت الله نورانی پور- دبیر: فاطمه صالحی 3. وظایف:
وظایف هر گروه تخصصی به شرح زیر است: (1) معرفی کاربردهای مشاوره در زمینه تخصصی, (2) طراحی و پیشنهاد انجام تحقیق تخصصی برای توسعه نظری و عملی مشاوره, (3) طراحی و پیشنهاد برگزاری کلاسهای آموزشی بر حسب نیاز جامعه, (4) تهیه و تنظیم مطالب تخصصی برای انتشار مجله تخصصی, (5) طراحی و پیشنهاد برگزاری سمینارها و نشستهای علمی, (6) برقراری ارتباط با انجمنها, وزارتخانه ها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی از طریق انجمن, و (7) برنامه ریزی برای توسعه زمینه تخصصی گروه ذی ربط.
 4. سازماندهی:
برای تحقق هدفها, هر گروه تخصصی به سازمان مشخصی نیاز دارد. عضویت در گروههای تخصصی به صورت پیوسته, وابسته, دانشجویی, مؤسساتی, و افتخاری با توجه به مفاد اساسنامه انجمن مشاوره ایران امکان پذیر خواهد بود. هیات رئیسه هر گروه تخصصی مرکب است از رئیس گروه و معاون آموزشی و پژوهشی. داشتن مدرک دکتری و یا کارشناسی ارشد مشاوره یا روانشناسی بالینی برای رئیس گروه, و حداقل کارشناسی مشاوره برای معاون آموزشی و پژوهشی گروه تخصصی لازم است. رئیس گروه از بین اعضای گروه تخصصی ذی ربط با احراز اکثریت آراء انتخاب می گردد و حکم او توسط رئیس انجمن صادر می شود. معاون آموزشی و پژوهشی پس از تآیید رئیس انجمن با حکم رئیس گروه تخصصی منصوب می گردد.
5. پشتیبانی:
هر گروه تخصصی برای رسیدن به هدفهای تعیین شده, از بخشهای مختلف انجمن مشاوره ایران بنا به اقتضا کمک می گیرد. دریافت کمک از بخشهای گوناگون با درخواست رئیس گروه تخصصی و موافقت هیات مدیره انجمن ممکن خواهد بود.
6. ارتباط با سایر بخشها:
برقراری ارتباط با بخشهای مختلف «انجمن مشاوره ایران» از جمله امور اداری, امور مالی, انتشارات, کتابخانه و مرکز اسناد, و روابط عمومی و ... در مواقع ضروری برای نیل به هدفهای گروه تخصصی از جانب رئیس گروه تخصصی انجام می پذیر.

آیننامه « شعبه های انجمن »
طرح گسترش انجمن مشاوره در داخل و خارج کشور
تعریف: منظور از گسترش انجمن مشاوره تاسیس شعب وابسته در استانها و شهرستانهای واجد شرایط است.
 اهداف:
1) توسعه سطح پوشش خدمات انجمن در استانها و شهرستانهای واجد شرایط. 2) فراهم کردن امکانات لازم به منظور تبادل اطلاعات با انجمنهای بین المللی.
شرح وظایف:
 1. ارائه خدمات و انجام فعالیتهای محوله از سوی انجمن مشاوره ایران در حوزه های تابعه.
2. ارائه فعالیتهای مشاوره ای در زمینه برگزاری همایش, جلسات سخنرانی, برنامه های آموزشی و پژوهشی با هماهنگی انجمن مشاوره ایران و تهیه بروشور و خبرنامه های محلی.
3. کوشش در جهت تحقق اهداف و اجرای سیاستهای انجمن مشاوره ایران بر مبنای اساسنامه انجمن.
4. ارسال گزارشهای فصلی از فعالیتهای انجام شده به انجمن مشاوره ایران.
5. جمع آوری اطلاعات, اخبار و فعالیتها و ... مشاوره ای از حوزه تابعه و ارسال آن به انجمن مشاوره ایران.
تشکیلات و سازماندهی
1. شعب استانها و شهرستانها با 5 نفر عضو هیات مدیره که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره یا روانشناسی بالینی باشند, تشکیل می شود ( مسؤول شعبه حداقل باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره باشد).
2. تعداد عضو در ابتدای تشکیل شعبه باید لااقل 20 نفر باشد
3. حکم مسؤول شعبه در استانها توسط رئیس انجمن مشاوره ایران صادر می شود. شعب استانها و شهرستانها از نظر مالی و هزینه مستقل و بر مبنای دستورالعمل انجمن مرکزی عمل می نمایند. بدیهی است در پاره ای موارد و بر حسب ضرورت انجمن مرکزی می توان تسهیلات لازم در زمینه های مختلف برای آنان فراهم کند. ارتباط با سایر بخشهای انجمن همان طور که انجمن دارای بخشهای مختلف است, شعب انجمن نیز بر همان اساس قسمتهای متفاوتی خواهد داشت و بین قسمتها همکاری و ارتباط برقرار خواهد بود و وضعیت و شرایط کار به نحوی برنامه ریزی می گردد که تمام فعالیتها هماهنگ در جهت حصول اهداف انجام گیرد.
 آیننامه « بخش آموزش و پژوهش »
تعریف: بخش آموزش و پژوهش یکی از تشکیلات انجمن مشاوره ایران است که در جهت ارتقاء علمی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به خدمات مشاوره در جامعه در راستای تحقق اهداف انجمن از طریق آموزش و پژوهش در زمینه مشاوره تشکیل می شود. هدف: هدف از تشکیل این بخش ارتقاء و پیشبرد علمی و توسعه کمی دانش و مهارت مشاوران کشور بر اساس آخرین یافته های علمی - پژوهشی, آموزش منظم مهارتها و فنون مشاوره و انجام پژوهشهای علمی در راستای تحقق اهداف انجمن است.
وظایف: وظایف این بخش به شرح زیر است:
الف) آموزش
 1) ارتقای علمی و توسعه دانش نظری و مهارتهای علمی مشاوران طریق: ـــ برنامه ریزی و برگزاری جلسات سخنرانیهای ماهانه توسط اعضای هیآت علمی انجمن و سایر متخصصان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در زمینه مشاوره. ـــ برنامه ریزی و برگزاری همایش علمی سالانه انجمن. ـــ برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت برای مشاوران و روانشناسان بالینی. ـــ برنامه ریزی و برگزاری دوره های بازآموزی و دانش افزایی برای مشاوران.
 2) همکاری با دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در برگزاری سمپوزیومها و همایشهای ملی و بین المللی.
 3) برنامه ریزی جهت آشناسازی جامعه با مشاوره و مفهوم علمی و کاربردی آن از طریق رسانه ها.
 4) تهیه بروشورهای آموزشی و نشر آن توسط بخش انتشارات انجمن.
 ب) پژوهش
1) گردآوری آخرین یافته های پژوهشی در داخل و خارج به منظور شناسایی مشکلات و بهبود و ارتقاء کیفی مشاوره در کشور.
 2) تعیین اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مشاوره و ارائه آن به مراکز پژوهشی دانشگاهها و سایر نهادها.
 3) انجام تحقیقات علمی در زمینه مشاوره به طور مستقل و با همکاری سایر دستگاهها. سازماندهی این بخش از دو گروه آموزش و پژوهش تشکیل می شود. بر اساس این آیننامه عضویت و مشارکت رئیس بخش در هر دو گروه الزامی است. مسؤول بخش باید دارای مدرک دکتری در مشاوره و حداقل 5 سال تجربه باشد. مسؤولین گروهها باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد مشاوره یا بالینی باشند که توسط مسؤول بخش انتخاب و با حکم رئیس انجمن به کار مشغول می شوند و با نظر رئیس بخش, همکاران خود را در گروه انتخاب می کنند و فعالیتهای محوله را انجام می دهند. پشتیبانی هریک از دو گروه آموزش و پژوهش در جهت نیل به اهداف خود به امکانات, تجهیزات و بودجه نیاز دارند که با پیشنهاد مسؤول گروه و توسط رئیس بخش
 مصوب 1379/9/14

آیننامه « بخش امور اداری »
تعریف:
امور اداری یکی از بخشهای انجمن مشاوره ایران است که از دبیرخانه, بایگانی, امور اعضا و اعضای مؤسساتی, بازرسی, و اداره حقوقی تشکیل می شود. هدف: هدف بخش «امور اداری» انجام کلیه امور اداری از قبیل امور دفتری, مکاتبات, صدور کارت و انجام امور عضویت اعضا, و سرپرستی امور بازرسی و حقوقی انجمن است.
وظایف:
1. ثبت و حفظ نامه های رسیده به دفتر انجمن.
 2. صدور کارت عضویت اعضا و پیگیری تمدید عضویتها.
3. تهیه نامه ها و ارسال آنها.
4. انجام مکاتبات با انجمنها و سایر مؤسسات مشاوره ای داخل و خارج از کشور.
 5. ارسال خبرنامه ها, مجله « تازه ها و پژوهشهای مشاوره » و سایر نشریات انجمن.
6. تعیین وظایف کارکنان بخش « امور اداری ».
 7. سرپرستی امور بازرسی.
 8. سرپرستی امور حقوقی

 سازماندهی
1. بخش امور اداری انجمن از مدیر مسؤول بخش, منشی, بایگان و نیروهای داوطلب یا خرید خدمت موقت تشکیل می شود.
 2. مسؤول بخش امور اداری توسط هیآت مدیره و با حکم رئیس انجمن تعیین می شود.
 3. مسؤول بخش امور اداری موظف است نسبت به انتخاب همکاران خود اقدام کند.
پشتیبانی
1. بودجه‌ بخش امور اداری با پیشنهاد مسؤول بخش و تصویب هیآت مدیره انجمن تامین می گردد.
 2. بخش امور مالی مبلغی به عنوان تنخواه گردان با تصویب هیآت مدیره برای تامین هزینه های جاری در اختیار مسؤول بخش امور اداری قرار می دهد و مسؤول بخش اسناد مربوط به هزینه ها را تنظیم و به امور مالی تحویل می دهد. ارتباط با سایر بخشها بخش امور اداری از طریق مسؤول این بخش با هیآت مدیره, ‌ریاست انجمن و کلیه بخشها و اعضای انجمن مرتبط خواهد بود.
 مصوب سی امین جلسه هیآت مدیره انجمن آیننامه « بخش امور مالی »
ماده 1 ـــ تعریف: امور مالی بخشی از تشکیلات انجمن مشاوره ایران است که که کلیه کارهای مربوط به دریافتها و پرداختها انجمن را در چارچوب اساسنامه انجمن انجام می دهد.
ماده 2 ـــ اهداف: اهداف بخش «امور مالی» به شرح زیر است:
1 ــ 2 ــ انجام کلیه امور مالی انجمن و جلب کمکهای دولتی و مردمی.
ماده 3 ـــ وظایف: وظایف بخش امور مالی به شرح زیر است:
1 ــ 3 ــ ثبت کلیه درآمدها و پرداختها در دفاتر مربوطه.
 2 ــ 3 ــ تدوین ترازنامه مالی انجمن و ارائه آن به هیآت مدیره تا پایان اسفند ماه هر سال.
 3 ــ 3 ــ ارائه دفاتر و اسناد مالی به بازرسان در صورت لزوم. 4
 ــ 3 ــ تامین درآمدهای انجمن به ترتیب زیر:
1 ــ 4 ــ 3 ــ جق عضویت اعضاء
2 ــ 4 ــ 3 ــ حق عضویت مؤسسات
3 ــ 4 ــ 3 ــ درآمدهای اهدایی
4 ــ 4 ــ 3 ــ درآمدهای حاصل از فروش کتب و نشریات
 5 ــ 3 ــ واریز درآمدهای انجمن به حساب شماره 1220 بانک ملی ایران شعبه آموزش عالی کد 974 در تهران
 6 ــ 3 ــ پرداخت هزینه ها از طریق چک بانکی با امضای رئیس انجمن و خزانه دار
 7 ــ 3 ــ نگهداری و بایگانی تمام اسناد و اوراق مالی
8 ــ 3 ــ تدبیر و تدوین روشهای جلب کمکهای مردمی و ارائه آن به هیآت مدیره برای تصمیم گیری
 9 ــ 3 ــ اجرای مصوبات هیآت مدیره در زمینه امور مالی انجمن
ماده 4 ــ سازماندهی
1 ــ 4 ــ مسؤول امور مالی که با تصویب هیآت مدیره و حکم رئیس انجمن منصوب می شود.
2 ــ 4 ــ مسؤول امور مالی خزانه دار انجمن است.
3 ــ 4 ــ حسابدار توسط مسؤول امور مالی تعیین می شود.
ماده 5 ــ ارتباط با سایر بخشها
 1 ــ 5 ــ انجام امور مالی بخشها و شعب انجمن بر اساس مصوبات هیآت مدیره.
2 ــ 5 ــ بخشهای انجمن موظف اند تمام درخواستها و سندهای مالی خود را به امور مالی انجمن تخویل دهند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association