دوره 19، شماره 75 - ( 9-1399 )                   جلد 19 شماره 75 صفحات 87-65 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tabrizi F, Ghamari M, Bazzazian S. The comparison of effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy with Integrating Acceptance and Commitment Therapy and Compassion Focus Therapy on psychological well-being of Divorced Women. QJCR. 2020; 19 (75) :65-87
URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-1056-fa.html
تبریزی فاطمه، قمری محمد، بزازیان سعیده. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شفقت محور بر بهزیستی روان‌شناختی زنان مطلقه. پژوهش های مشاوره. 1399; 19 (75) :87-65

URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-1056-fa.html


گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
چکیده:   (1887 مشاهده)
هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شفقت محور بر بهزیستی روان‌شناختی زنان مطلقه انجام شد. روش: طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌‌آزمون، پس‌‌آزمون، باگروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه‌ای (57 نفر) بودند که در سال
96-1395به مرکز مشاوره خانواده آمنه در منطقه 3، وابسته به بهزیستی استان تهران مراجعه کرده بودند. تعداد
36 نفر از زنان مطلقه به روش نمونه‌گیری در دسترس با در نظر گرفتن نمره پایین در بهزیستی‌ روان‌شناختی، انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) گمارده شدند. سپس افراد گروه آزمایش اول تحت آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه آزمایش دوم تحت آموزش تلفیق پذیرش و تعهد با شفقت طی 10 جلسه 120 دقیقه‌ای هفتگی قرارگرفتند و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی ‌روان‌شناختی ریف (1989) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در افزایش بهزیستی روان‌شناختی زنان مطلقه تأثیر معنا‌داری داشت (05/0 p<). با این وجود، روش تلفیقی در مقایسه با پذیرش و تعهد مؤثرتر بود (05/0 p<). نتایج پیگیری نیز نشان داد روش‌های درمان اثر ماندگاری داشته‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان از طریق آموزش مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد و تلفیق آن با شفقت به افزایش بهزیستی روان‌شناختی زنان مطلقه کمک نمود.
متن کامل [PDF 1104 kb]   (2127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/12/10 | پذیرش: 1399/10/1 | انتشار: 1399/10/2

فهرست منابع
1. اخوان تفتی، م. (1382). پی‌آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن. مجله مطالعات زنان. 1 (3)، 125-151.
2. اخوان تفتی، م. و سیف، س. (1378). شوک پس از طلاق. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 3 (4)، 59-76.
3. امان الهی، ع.، زارع، م.، و رجبی، غ. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش پذیرش و رشد پس از آسیب در دانشجویان دختر دارای تجربه‌ی شکست عاطفی. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 64 (15)، 4-29.
4. بیانی، ع. ا.، کوچکی، ع.م.، بیانی ع. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، 14 (2)، 20-14.
5. سعادتی، ن.، رستمی، م.، و دربانی، ع. (1395). بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر تقویت عزت‌نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. دو فصلنامه روانشناحتی خانواده، 3 (2)، 45- 58.
6. اشجع، م.، فرح بخش، ک.، سدرپوشان، ن.، ستوده، ز. (1391). بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار شهر تهران. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 19 (14)، 122-135.
7. فتح اله زاده، ن.، مجلسی، ز.، مظاهری، ز.، رستمی، م.، نوابی نژاد، ش. (1396). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خودانتقادی زنان آزاردیده عاطفی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 13 (2)، 151- 168.
8. یحیی آبادی، ز. (1396). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی زنان در 2 سال اول پس از طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی. دانشگاه آزاد واحد شاهرود.
9. Bluth, K.;& Blanton, P. (2015). The influence of self-compassion on emotional well-being among early and older adolescent males and females. J Posit Psychol., 10 (3) , 219-230. [DOI:10.1080/17439760.2014.936967]
10. Bohlmeijer, E.T.; Lamers, S.M.A.;& Fledderus, M. (2015). Flourishing in people with depressive symptomatology increases with Acceptance and Commitment Therapy. Post-hoc analyses of a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 65 (1) , 101-106. [DOI:10.1016/j.brat.2014.12.014]
11. Diener, E.; Scollon, C.;& Lucas, R.E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness Assessing Well-Being, 15 pp. 67-100. [DOI:10.1007/978-90-481-2354-4_4]
12. Forman, E.M.;& Butryn, M.L. (2015). A new look at the science of weight control: how acceptance and commitment strategies can address the challenge of self-regulation. Appetite, 84 (1) , 171-180. [DOI:10.1016/j.appet.2014.10.004]
13. Germer, C.K (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions. New York, NY: Guilford Press.
14. Germer, C.K.;& Neff, K.D. (2013). Self-Compassion in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology. 69 (8) , 856-867. [DOI:10.1002/jclp.22021]
15. Germer, C.K.;& Neff, K.D. (2013). Self-Compassion in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology. 69 (8) , 856-867. [DOI:10.1002/jclp.22021]
16. Gilbert, P. (2005). Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy. Routledge.
17. Gilbert, P. (2009). The compassionate mind: A new approach to life's challenges. London: Constable and Robinson.
18. Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy: Distinctivefeatures. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group. [DOI:10.4324/9780203851197]
19. Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53: 6-41. [DOI:10.1111/bjc.12043]
20. Gilbert, P. (2017). Compassion: Concepts, Research and Applications. New York: Routlege [DOI:10.4324/9781315564296]
21. Gloster, A.T.; Klotche, J.; Ciarrochi, J.; Eifert, G.; Sonntag, R.; Wittchen, H.;& Jürgen, H. (2017). Increasing valued behaviors precedes reduction in suffering: Findings from a randomized controlled trial using ACT. Behaviour Research and Therapy, 91, 64-71. [DOI:10.1016/j.brat.2017.01.013]
22. Govrin, A. (2014). The vices and virtues of monolithic thought in the evolution of psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 24 (2) , 79-90. [DOI:10.1037/a0035972]
23. Harris, K.L. (2017).). Compassion Focused Therapy for Shame-Prone Individuals:An eight-week group therapy investigation. A thesis of Masters of Science in Psychology.Canterbury, New Zealand.
24. Hayes, S. C., Pistorello, J., & Levin, M. E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist, 40(7), 976-1002. [DOI:10.1177/0011000012460836]
25. Hayes, S.C. (2008). Climbing our hills: A beginning conversation on the comparison of acceptance and commitment therapy and traditional cognitive behavioral therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 15 (4) , 286-295. [DOI:10.1111/j.1468-2850.2008.00139.x]
26. Hollis-Walker, L.;& Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self-compassion and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personality and Individual Differences, 50 (2) , 222-227. [DOI:10.1016/j.paid.2010.09.033]
27. Janson, M. (2011). Self-Compassion Eases the Pain of a Divorce. divorce R/Self-Compassion Eases the Pain of a Divorce%20%20 Greater Good Magazine.htm [PubMed]
28. Jazaieri, H.; Jinpa, T.; McGonigal, K.; Rosenberg, E. L.; Finkelstein, J.; Simon-Thomas, E.;.. Goldin, P. R. (2013). Enhancing compassion: A randomized controlled trial of a compassion cultivation trainingprogram. Journal of Happiness Studies,14,1113-1126. [DOI:10.1007/s10902-012-9373-z]
29. Judge, L.; Cleghorn, A.; McEwan, K.;& Gilbert, P. (2012). An exploration of group-based compassion focused therapy for a heterogeneous range of clients presenting to a community mental health team. International Journal of Cognitive Therapy, 5 (4) , 420-429. [DOI:10.1521/ijct.2012.5.4.420]
30. Kirby, J.N. (2016). The role of mindfulness and compassion in enhancing nurturing family environments. Clinical Psychology: Science and Practice, 23 (1) , 142-157. [DOI:10.1111/cpsp.12149]
31. Kolts, L.R.l; Bell, T.; Levy, J.B.;& Irons, C. (2018). Experiencing Compassion-Focused Therapy from the Inside Out. The Guilford Press. New York
32. Mackintosh, K.; Power, K.; Schwannauer, M.;& Chan, S.W.Y. (2018). The Relationships Between Self-Compassion, Attachment and Interpersonal Problems in Clinical Patients with Mixed Anxiety and Depression and Emotional Distress. Mindfulness. 9 (3) , 961-971. [DOI:10.1007/s12671-017-0835-6]
33. Mattoff, M. (2018). Circumstances to integrate acceptance and commitment therapy with short-term psychodynamic psychotherapies. Cogent Psychology, 5 (1) ,1-24. [DOI:10.1080/23311908.2018.1453595]
34. Mirsa, G. (2018). Psychological Intervention for Health and Well-being. Spring (India) Pvt. Ltd.Part of spring Nature. P.1-2.
35. Moldovan, O.D. (2014). The Impact of divorce on Women. Agora Psycho-Pragmatica, 8 (2) ,5-28.
36. Neff, K.D. (2009). Self-compassion. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.) , Handbook of individual differences in social behavior (pp.561-573). New York: Guilford Press.
37. Neff, K.D. (2011). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass, 5, 1-12. [DOI:10.1111/j.1751-9004.2010.00330.x]
38. Neff, K.D.;& Germer, C.K. (2013). A pilot study and randomized controlledtrial of the mindful self-compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69 (1) , 28-44. [DOI:10.1002/jclp.21923]
39. Odou, N.;& Brinker, J. (2014). Exploring the relationship between rumination, self-compassion, and mood. Self and Identity, 13 (4) , 449-59. [DOI:10.1080/15298868.2013.840332]
40. Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. [DOI:10.1037/0022-3514.57.6.1069]
41. Ryff, C.D. ;& Keyes, C.L.M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of personality and social psychology, 69 (4) , 719-27. [DOI:10.1037/0022-3514.69.4.719]
42. Ryff, C.D; Singer, B.H. ;& Love, G.D. (2004). Positive health:Connecting well-being with biology. Philosophical Transactions-Royal Society of London Series B. Biological Sciences, 1383-1394. [DOI:10.1098/rstb.2004.1521]
43. Sbarra,D.A.; Smith,L.H.;& Mehl, M.R. (2012). Divorce and Self-Compassion. Psychological Science, 69 (1) , 28-44.
44. Soysa, C.K.;& Wilcomb, C.J. (2015) , Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and gender as predictors of depression, anxiety, stress, and well-being. J Mindfulness, 6, 217-226. [DOI:10.1007/s12671-013-0247-1]
45. Tandler, N.;& Petersen, L-E. (2018). Are self-compassionate partners less jealous? Exploring the mediation effects of anger rumination and willingness to forgive on the association between self-compassion and romantic jealousy. Journal of Current Psychology, 47, 23-50.
46. Tirch, D. (2012). The compassionate-mind guide to overcoming anxiety. New York, NY: New Harbinger.
47. Tirch, D.; Schoendorff, B.;& Silberstein, L.R. (2015). The ACT practitioner's guide to the science of compassion: Tools for Fostering Psychological Flexibility. California: New Harbinger.
48. Tirch, D.;& Gilbert, P. (2014). Compassion Focused Therapy: An introduction to experiential interventions for cultivating compassion. In D. McKay & N. Thoma (Eds.) , Working with emotions in cognitive behavioral therapy (Chapter 3). New York: Guilford.
49. Veage, S.; Ciarrochi, J.; Deane, F.P.; Andresen, R.; Oades, L.G.;& Crowe, T.P. (2014). Value congruence, importance and success and in the workplace: Links with well-being and burnout amongst mental health practitioners. Contextual Behavioral Science, 3, pp. 258-264. [DOI:10.1016/j.jcbs.2014.06.004]
50. Wersebe, H.; Lieb,R.; Meyer, A.H.; Hoyer, J.; Wittchen, H.-U.;&Gloster, A.T. (2016). Changes of valued behaviors and functioning during an Acceptance and Commitment Therapy Intervention. Contextual Behavioral Science , pp. 1-8. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.11.005]
51. Zhang, C.Q.; Leeming, E.; Smith, P.; Chung, P. K.; Hagger, M.;& Hayes, S. (2018). Acceptance and Commitment Therapy for Health Behavior Change: A Contextually-Driven Approach. Psychotherapy Integration, 25 (3) , 175-182. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.02350]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research