جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای فرح‌بخش

علی‌رضا شاه حسینی نیا، آتوسا کلانتر هرمزی، کیومرث فرح‌بخش،
دوره 14، شماره 56 - ( 10-1394 )
چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ¬آموزش همدلی از طریق قصه¬گویی بر کاهش نشانه¬های اختلال نافرمانی مقابله¬ای در دانش¬آمـوزان پسر پـایه ششم ابتـدایی جنوب¬غرب استان تهران انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان شهریار که در سال تحصیلی93- 1392 در مدارس مشغول به تحصیل بوده اند با روش نمونه¬گیری تصادفی، انتخاب و در گروه های 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور انتخاب اعضای هر دو گروه از سیاهه رفتاری کودک(CBCL) استفاده شد. دانش¬آموزان گروه آزمایش تحت آموزش همدلی از طریق قصه¬گویی قرار گرفتند و سپس از هر دو گروه، پس¬آزمون گرفته شد. به منظور تحلیل داده¬ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. یافته ها: یافته¬های پژوهش نشان داد که نشانه¬های اختلال نافرمانی مقابله¬ای در دانش¬آموزان گروه آزمایش کاهش معناداری یافته است اما در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشده است. نتیجه گیری: بر اساس یاقته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش همدلی از طریق قصه¬¬گویی بر کاهش نشانه¬های اختلال¬ نافرمانی¬ مقابله¬ای در کودکان مؤثر است. چرا که قصه ها از جمله عوامل و محرک‌های جذاب و با اهمیت هستند و این توانایی را دارند که در آموزش مهارت ها و افزایش آگاهی های کودکان مورداستفاده قرار گیرند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research